Szkoły Beskidzkie Szkoły Sztuki Użytkowej i American Business Academy istnieją od roku 2002.

Przez wiele lat prowadziliśmy naukę tradycyjnymi metodami, potem wprowadziliśmy e-learning jako metodę wspomagającą. Obecnie jest to nasza podstawowa forma kształcenia. Skłoniły na do tego również zmienione przepisy oświatowe, dopuszczające możliwość kształcenia metodami technikami pracy na odległość.

Obecnie formą organizacyjną prowadzącą nauczanie jest Policealny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Nasza oferta to kształcenie zawodowe z zastosowaniem nowoczesnych metod e-learningu.
Całość nauki odbywa się przez internet: udostępniamy materiały edukacyjne na szkolnej platformie e-learningu, tam oddawane są prace zaliczeniowe, a potem oceny tych prac. Obecnie na świadectwach nie podaje się już trybu nauki (stacjonarne, zaoczne czy on-line).

Umożliwia to zdobycie kwalifikacji zawodowych bez przyjeżdżania do szkoły – również osobom mieszkającym daleko od nas, również za granicą. Uzyskane u nas wykształcenie uznawane jest w krajach Unii Europejskiej.

Po zaliczeniu wszystkich programowych przedmiotów absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia szkoły, wystawiamy również certyfikaty w języku angielskim, które są bardzo przydatne podczas starania się o pracę za granicą.

Nauka w szkole trwa dwa semestry (jeden rok szkolny), nowe grupy zaczynają naukę we wrześniu i w lutym.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP o numerze ewidencyjnym 2.24/00073/2006

Bez dodatkowych opłat wystawiamy legitymacje szkolne, zaświadczenia do ZUS, KRUS, itp.

Oferujemy następujące specjalności:

Realizujemy autorskie opracowania programów nauczania na podstawie aktualnych podstaw programowych przyjętych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uzyskane świadectwo potwierdza średnie wykształcenie zawodowe w wybranej specjalności.

Prowadzimy również rekrutację na studia wyższe licencjackie i magisterskie na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, studia prowadzone w większości przez platformę internetową.
Studia licencjackie prowadzone są w zakresie Pedagogiki oraz Bezpieczeństwa wewnętrzego.
Oferujemy różne, ciekawe specjalności na tych kierunkach.

Studia uzupełniające magisterskie w zakresie pedagogiki trwają 3 lub 4 semestry w zależności od wybranej specjalności.

Prowadzone są również jednolite studia magisterskie pięcioletnie w zakresie Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz Pedagogiki specjalnej.