Prowadzimy rekrutację i obsługę organizacyjną studiów licencjackich

Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

Rozpoczęcie zajęć nowych grup w październiku i w marcu

NOWOŚĆ: MOŻLIWY KRÓTSZY CZAS TRWANIA STUDIÓW II STOPNI

tylko 3 semestry    czesne 400 zł miesięcznie


jednolite studia magisterskie od 350 zł

Oferta studiów niestacjonarnych jest korzystna dla studentów mieszkających
na terenie całego kraju 
oraz za granicą

którzy maksymalnie 8 dni zjazdowych w semestrze – trzy weekendowe zjazdy dydaktyczne + zjazd zaliczeniowy mogą spędzić w Łodzi na Uczelni (sobota i niedziela),


studia realizowane są z wykorzystaniem platformy e-learningowej moodle
i skierowane są do tych, którzy w znacznym stopniu
sami chcą ustalać czas i miejsce uczenia się

Kierunki studiów

Specjalność studiów

PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA

magisterskie uzupełniające
w systemie 4 semestrów

 • Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
 • Resocjalizacja i socjoterapia *
 • Trening rozwoju jednostki i grupy
 • Gerontologia społeczna i oświatowa
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe z elementami coachingu *
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną *

* tylko dla posiadających licencjat w specjalności nauczycielskiej

PEDAGOGIKA

magisterskie uzupełniające 
W SYSTEMIE 3 SEMESTRÓW

 • Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych

PEDAGOGIKA jednolite magisterskie pięcioletnie

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna, w specjalnościach:
  – resocjalizacja i socjoterapia
  – terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju
  – edukacja i rehabilitacja osób z iepełnosprawnością intelektualną

E-learning plus tylko 8 dni zjazdowych weekendowych w semestrze

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA MAGISTERSKIE:

– Zapisy bez egzaminów wstępnych – decyduje kolejność zgłoszeń

– Nauka rozpoczyna się od października  lub marca

– Prosimy aby wypelnić internetowy formularz ZAPISU NA STUDIA ON-LINE:

Szybki zapis na studia – kliknij i wyślij (odeślemy mailem druki zgłoszenia i umowy):

ZAPISUJĘ SIĘ NA STUDIA MAGISTERSKIE ON-LINE

Jeżeli nasz mail nie dotrze do głównej skrzynki odbiorczej, prosimy sprawdzić katalog SPAM

Wypełnienie formularza rejestracji oznacza zgodę na politykę prywatnosci zgodnej z zasadami RODO

Na podstawie tego zgłoszenia dokonujemy wstępnej rejestracji na liście studentów

Przesyłamy również mailem komplet dokumentów rekrutacyjnych, proszę komplet wypełnionych
i podpisanych dokumentów przesłać pocztą na adres uczelni:

Biuro rekrutacyjne Uczelni Nauk Społecznych
ul. Kamińskiego 21
90-229 Łódź

Należy też wysłać komplet wymaganych dokumentów:

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – do wglądu podczas pierwszego przyjazdu do Łodzi)
 • kserokopię suplementu do dyplomu (w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005) – (oryginał/odpis suplementu do dyplomu – do wglądu) 
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis świadectwa dojrzałości – do wglądu)
 • kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 • 2 fotografie o wymiarze 45×35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodna z RODO)
 • 4 koperty ze znaczkami (wg aktualnych cen poczty) – z adresem zwrotnym kandydata
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy uczelni
Po sprawdzeniu dokumentów uczelnia skontaktuje się kandydatem i prześle wszystkie informacje

konieczne by móc w pełni skorzystać z możliwości studiowania w UNS