Prowadzimy rekrutację i obsługę organizacyjną studiów licencjackich

 

Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

 

Rozpoczęcie zajęć nowych grup w październiku i w marcu

Oferta studiów niestacjonarnych jest korzystna dla studentów mieszkających
na terenie całego kraju oraz za granicą

którzy maksymalnie 8 dni zjazdowych w semestrze – trzy weekendowe zjazdy dydaktyczne + zjazd zaliczeniowy mogą spędzić w Łodzi na Uczelni (sobota i niedziela), studia realizowane są z wykorzystaniem platformy e-learningowej moodle
i skierowane są do tych, którzy w znacznym stopniu
sami chcą ustalać czas i miejsce uczenia się

Kierunki studiów

Specjalność

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
 • Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 • Trening interpersonalny i mediacje
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju.
 • Ochrona i obrona narodowa
 • Bezpieczeństwo osób i mienia
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
 • Zarządzanie kryzysowe w administracji
 • Obrona cywilna

E-learning plus tylko 8 dni zjazdów weekendowych w semestrze

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA LICENCJACKIE:

– Zapisy bez egzaminów wstępnych – decyduje kolejność zgłoszeń

– Nauka rozpoczyna się od października  lub marca

– Prosimy aby wypelnić internetowy formularz ZAPISU NA STUDIA ON-LINE:

Szybki zapis na studia – kliknij i wyślij (odeślemy mailem druki rekrutacyjne):

ZAPISUJĘ SIĘ NA STUDIA LICENCJACKIE ON-LINE


Jeżeli nasz mail nie dotrze do głównej skrzynki odbiorczej, prosimy sprawdzić katalog SPAM

Wypełnienie formularza rejestracji oznacza zgodę na politykę prywatnosci
 zgodnej z zasadami RODO

Na podstawie tego zgłoszenia dokonujemy wstępnej rejestracji na liście studentów

Przesyłamy również mailem komplet dokumentów rekrutacyjnych, proszę komplet wypełnionych
i podpisanych dokumentów przesłać pocztą na adres uczelni:

Biuro rekrutacyjne Uczelni Nauk Społecznych
ul. Kamińskiego 21
90-229 Łódź

Należy też wysłać komplet wymaganych dokumentów:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis świadectwa dojrzałości – do wglądu podczas pierwszego przyjazdu do Łodzi)
 • kserokopię dowodu osobistego (dowód osobisty do wglądu)
 • 2 fotografie o wymiarze 45×35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodna z RODO)
 • 4 koperty ze znaczkami (wg aktualnych cen poczty) – z adresem zwrotnym kandydata
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy uczelni

Po sprawdzeniu dokumentów uczelnia skontaktuje się kandydatem i prześle wszystkie informacje

konieczne by móc w pełni skorzystać z możliwości studiowania w UNS