KONTAKT:
e-mail: sekretariat@bssu.edu.pl
Studia Magisterskie on-line

Prowadzimy rekrutację i obsługę organizacyjną studiów magisterskich

Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi


 
NOWOŚĆ:
MOŻLIWY KRÓTSZY
CZAS TRWANIA STUDIÓW II STOPNIA

 
tylko 3 semestry    czesne 350 zł miesięcznie


Oferta studiów niestacjonarnych jest korzystna dla studentów mieszkających


na terenie całego kraju
oraz za granicą

 którzy 3 weekendy w semestrze mogą spędzić w Łodzi na Uczelni

- studia realizowane  są z wykorzystaniem platformy e-learningowej moodle
i skierowane są do tych, którzy w znacznym stopniu sami chcą ustalać czas
i miejsce uczenia się

 PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA    Specjalność studiów

Terapia pedagogiczna i wczesne
wspomaganie rozwoju

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
i praca z rodziną

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
z wczesnym wspomaganiem rozwoju

Gerontologia społeczna i oświatowa

Edukacja inkluzyjna i terapia pedagogiczna

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

Trening rozwoju jednostki i grupy

Doradztwo edukacyjno-zawodowe z elementami coachingu

Resocjalizacja i socjoterapia


PEDAGOGIKA

W SYSTEMIE 3 SEMESTRÓW


Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych
i edukacyjnych

    E-learning plus tylko 3 zjazdy weekendowe w semestrze


ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA MAGISTERSKIE:

- Zapisy bez egzaminów wstępnych - decyduje kolejność zgłoszeń

- Nauka rozpoczyna się od października  lub marca

- Prosimy aby wypelnić internetowy formularz REJESTRACJI NA PODYPLOMOWE ON-LINE:

Szybki zapis na studia - kliknij i wyślij (odeślemy mailem druki zgłoszenia i umowy):

REJESTRACJA NA STUDIA MAGISTERSKIE ON-LINE

Jeżeli nasz mail nie dotrze do głównej skrzynki odbiorczej, prosimy sprawdzić katalog SPAM


Na podstawie tego zgłoszenia dokonujemy wstępnej rejestracji na liście studentów


Przesyłamy również mailem komplet dokumentów rekrutacyjnych, proszę komplet wypełnionych
i podpisanych dokumentów przesłać pocztą na adres uczelni:

   Biuro rekrutacyjne Uczelni Nauk Społecznych
   ul. Kamińskiego 21
   90-229 Łódź

Należy też wysłać komplet wymaganych dokumentów:

  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - do wglądu podczas pierwszego przyjazdu do Łodzi)
  • kserokopię suplementu do dyplomu (w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005) - (oryginał/odpis suplementu do dyplomu - do wglądu) 
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis świadectwa dojrzałości – do wglądu)
  • kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu)
  • 2 fotografie o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodna z RODO)
  • 4 koperty ze znaczkami (4 x 3,20 zł - z adresem zwrotnym kandydata
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy uczelni
 
Po sprawdzeniu dokumentów uczelnia skontaktuje się kandydatem i prześle wszystkie informacje

konieczne by móc w pełni skorzystać z możliwości studiowania w UNS
Po sprawdzeniu dokumentów uczelnia skontaktuje się kandydatem i prześle wszystkie informacje

konieczne by móc w pełni skorzystać z możliwości studiowania w UNS
studia podyplomowe w Łodzi, uprawnienia pedagogiczne podyplomowe przez ineternet Warszawa Gdańsk Łódź, Szczecin Krakow, Studia on-line bssu.edu.pl, studia pomostowe, szkoła policealna przez internet, szkoła fotografii Kraków, szkoła Turystyki Szczecin, e-learning, Promocja zdrowia studia podyplomowe,  Zarządzaniu w zdrowiu podyplomowe Gdańsk, podyplomowe fotografia Kraków,  tanie studia licencjackie w Łodzi Gdańsku Krakowie  STudia magisterskie online studia lcencjackie przez internet studia podyplomowe Warszawa Podyplomowe Katowice przygotowanie pedagogiczne szkoły policealne przez internet Kakatowice policealne warszawa Policealne Wrocław policealne Kraków    http://www.amazon.in/Clothing-accesories/b?ie=UTF8&node=1571271031 www.bssu.edu.pl