KONTAKT:
e-mail: sekretariat@bssu.edu.pl
Studia Licencjackie on-line

Prowadzimy rekrutację i obsługę organizacyjną studiów licencjackich

 Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

 czesne miesięczne wynosi 270 zł

Oferta studiów niestacjonarnych jest korzystna dla studentów mieszkających
na terenie całego kraju
oraz za granicą

 którzy 3 weekendy w semestrze (sobota i niedziela) mogą spędzić w Łodzi na Uczelni,
studia real
izowane są z wykorzystaniem platformy e-learningowej moodle
i skierowane są do tych, którzy w znacznym stopniu
sami chcą ustalać czas i miejsce uczenia się

Kierunek studiów Specjalność
PEDAGOGIKA

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju

Resocjalizacja i socjoterapia

Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Trening interpersonalny i mediacje

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Opieka i wsparcie osób starszych,  przewlekle chorych
i niepełnosprawnychBEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE


Ochrona i obrona narodowa

Bezpieczeństwo osób i mienia

Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym

Zarządzanie kryzysowe w administracji

Obrona cywilna
 

   
E-learning plus tylko 3 zjazdy weekendowe w semestrze


ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA LICENCJACKIE:

- Zapisy bez egzaminów wstępnych - decyduje kolejność zgłoszeń

- Nauka rozpoczyna się od października  lub marca

- Prosimy aby wypelnić internetowy formularz REJESTRACJI NA PODYPLOMOWE ON-LINE:


Szybki zapis na studia - kliknij i wyślij (odeślemy mailem druki rekrutacyjne):


REJESTRACJA NA STUDIA LICENCJACKIE ON-LINE


Jeżeli nasz mail nie dotrze do głównej skrzynki odbiorczej, prosimy sprawdzić katalog SPAM

Na podstawie tego zgłoszenia dokonujemy wstępnej rejestracji na liście studentów

Przesyłamy również mailem komplet dokumentów rekrutacyjnych, proszę komplet wypełnionych
i podpisanych dokumentów przesłać pocztą na adres uczelni:

   Biuro rekrutacyjne Uczelni Nauk Społecznych
   ul. Kamińskiego 21
   90-229 Łódź

Należy też wysłać komplet wymaganych dokumentów:

  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis świadectwa dojrzałości – do wglądu podczas pierwszego przyjazdu do Łodzi)
  • kserokopię dowodu osobistego (dowód osobisty do wglądu)
  • 2 fotografie o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodna z RODO)
  • 4 koperty ze znaczkami (4 x 3,20 zł - z adresem zwrotnym kandydata
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy uczelni
Po sprawdzeniu dokumentów uczelnia skontaktuje się kandydatem i prześle wszystkie informacje

konieczne by móc w pełni skorzystać z możliwości studiowania w UNS


 

 

  wsht.cn

Promocja zdrowia z dietoprofilaktyką i edukacja zdrowotna