KONTAKT:
e-mail: sekretariat@bssu.edu.pl
Studia Licencjackie on-line

Prowadzimy rekrutację i obsługę organizacyjną studiów licencjackich
Zapisy wyłącznie do końca września


 Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

 czesne miesięczne wynosi 270 zł

Oferta studiów niestacjonarnych jest korzystna dla studentów mieszkających
na terenie całego kraju
oraz za granicą

 którzy maksymalnie 8 dni zjazdowych w semestrze - trzy weekendowe zjazdy dydaktyczne + zjazd zaliczeniowy mogą spędzić w Łodzi na Uczelni (sobota i niedziela),
studia real
izowane są z wykorzystaniem platformy e-learningowej moodle
i skierowane są do tych, którzy w znacznym stopniu
sami chcą ustalać czas i miejsce uczenia się

Kierunek studiów Specjalność
PEDAGOGIKA

Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju

Resocjalizacja i socjoterapia

Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Trening interpersonalny i mediacje

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Opieka i wsparcie osób starszych,  przewlekle chorych
i niepełnosprawnychBEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE


Ochrona i obrona narodowa

Bezpieczeństwo osób i mienia

Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym

Zarządzanie kryzysowe w administracji

Obrona cywilna
 

   
E-learning plus tylko 8 dni zjazdów weekendowych w semestrze


ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA LICENCJACKIE:

- Zapisy bez egzaminów wstępnych - decyduje kolejność zgłoszeń

- Nauka rozpoczyna się od października  lub marca

- Prosimy aby wypelnić internetowy formularz REJESTRACJI NA PODYPLOMOWE ON-LINE:


Szybki zapis na studia - kliknij i wyślij (odeślemy mailem druki rekrutacyjne):


REJESTRACJA NA STUDIA LICENCJACKIE ON-LINE


Jeżeli nasz mail nie dotrze do głównej skrzynki odbiorczej, prosimy sprawdzić katalog SPAM

Wypełnienie formularza rejestracji oznacza zgodę na politykę prywatnosci
zgodnej z zasadami RODO

Na podstawie tego zgłoszenia dokonujemy wstępnej rejestracji na liście studentów

Przesyłamy również mailem komplet dokumentów rekrutacyjnych, proszę komplet wypełnionych
i podpisanych dokumentów przesłać pocztą na adres uczelni:

   Biuro rekrutacyjne Uczelni Nauk Społecznych
   ul. Kamińskiego 21
   90-229 Łódź

Należy też wysłać komplet wymaganych dokumentów:

  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis świadectwa dojrzałości – do wglądu podczas pierwszego przyjazdu do Łodzi)
  • kserokopię dowodu osobistego (dowód osobisty do wglądu)
  • 2 fotografie o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodna z RODO)
  • 4 koperty ze znaczkami (wg aktualnych cen poczty) - z adresem zwrotnym kandydata
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy uczelni
Po sprawdzeniu dokumentów uczelnia skontaktuje się kandydatem i prześle wszystkie informacje

konieczne by móc w pełni skorzystać z możliwości studiowania w UNS


 

 

  wsht.cn